Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

Inga städer alltså. Trovärdigt.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

Tyckande alltså! Inte vetande eller fakta.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

Inga experter utfärdar förbud mot dieselbilar i städer Shogun. Det är politiker som gör så .. Tyckare, precis som du själv.

En riktig karl doftar diesel.

Shogun wrote:
Jag läser med intresse de som är med och fattar besluten om skärpta avgasutsläpp inom EU tillsammans med bilindustrin. Och det är för dieseln de skärps mest och även förbjuds i städer pga sin skadlighet.

Det milözoner och regleringar som diskuteras i Stockholm skulle beröra ca 1000 dieselbilar (Euro5 och äldre) och ca 3500 bensinbilar (Euro4 och äldre) enligt SCB. Drygt tre gånger så många bensinbilar berörs alltså! Känns det som ett "dieselförbud"?

Om vi kollar på vad " forskarna" och utredarna verkligen säger så är det ingen som argumenterar för enskilt dieselförbud. Det fåtal som ens tar upp frågan avser äldre motorer utan partikelfilter. Sådana säljs inte idag.

VTI, Trafikverket och KTH är myndigheter och forskarorgan som inte tycker att ett enskilt förbud mot diesel kan motiveras. De argumenterar tvärtom för motsatsen eftersom diesel har lägre total miljöbelastning än bensin. Därtill har den högre systemverkningsgrad.

Och hos norska institutet för luftforskning kunde man ö.h.t inte hitta någon påvisbar minskning av luftföroreningarna kopplat till dieselförbudet (som genomfördes i Oslo). Myndigheterna beslutade sig därför för att ta bort regleringen - just eftersom det var helt meningslöst. I fallet kväveoxider har jag redan lagt in data som tydligt visar att dieselförbudet var verkningslöst.

MVH AL

[Redigerad//Deeds]

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

[Redigerat: Skärpning Santos. Personpåhopp är inte något vi accepterar här! //Deeds]

Det rimliga vore att förbjuda bilar med lokala utsläpp i stadskärnor.

Swemba wrote:
leo_1 wrote:De allt högre Co2 halterna tar kål på planeten, de allt högre Nox halterna tar kål på människorna, främst i storstäder..(som yttersta konsekvens)
Vilket Kinderägg! Det blev ju Tre fel på en och samma gång.
1. Co2 tar inte kål på planeten. Co2 är bra för planeten. Co2 är livsviktigt för livet på planeten. Att Co2 skulle driva global uppvärmning är något annat. För det första är det en hypotes och inte fakta! För det andra så tror inte ens de mest alarmistiska forskarna att den kommer att "ta kål på planeten". Du vet att koldixidhalterna för runt 4 miljarder år sedan var över 90% (900000ppm) och som bekant tog det inte "kål på planeten".
2. NOx tar inte kål på mänskligheten. Kvävedioxid produceras naturligt av kroppen. NOx i höga halter kan ge människor med astma och lungbesvär problem. Visst ska man försöka få ner utsläppen i stadskärnor, men att den skulle ta kål på mänskligheten är kraftigt överdrivet.
3. NOx halterna blir inte "allt högre". De har tvärtom halverats sedan 1990. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/

Man vet inte alls hur hög koldioxidhalten var för 4 miljarder år sedan. Men den var sannolikt inte ens i närheten av 90%.
Jordens första atmosfär bestod mest annolikt av väte och helium till största delen.
Dess andra atmosfär bestod till övervägande del av kväve vilket tror ha stabiliserats för drygt 3,5 miljarder år sedan. Det fanns självklart även en hel del koldioxid men märk väl att solen då ockås hade dryga 30% lägre värmeinstrålning mot i dag.
För drygt 2,5 miljarder år sedan tillkom syre i atmosfären och vi hade vår tredje atmosfär, vilket är den fortfarande rådande.
För drygt 500 miljoner år sedan var man uppe i cirka 7.000 ppm vilket sedan har sjunkit (med variationer upp och ner) till dagens nivå.

Nox utsläpp

Dagens nivå på 400 ppm är den högsta på åtminstone inst 400.000 år sett till analyser av iskärnor.

Nox utsläpp

Människan som vi känner i dag har funnits i dryga 200.000 år sedan.

Det finns med andra ord INGA naturliga variationer under överskådlig tid som kan förklara den höga halt vi har i dag i atmosfären. Däremot har man otaliga gånger påvisat ett starkt samband med just industriella revolutionen då vi på allvar började bränna fossila ämnen (kol, gas, olja men även torv bidrar faktiskt).

Som sagts många gånger: Människan påverkar defintivt halten koldioxid i atmosfären. Koldioxid har definitivt en effekt på klimatet.
Det som dock är osäkert är Hur Stor effekt det har. En annan sak som inte heller tas med i alla diskussioner är ju även den uppvärmning som sker med förbränningen av ämnen.
Tar du ett träd och eldar så frigörs värme. Värme som sedan återlagras i ett nytt träd.
Tar du olja och eldar så frigörs värme. Värme som tar oändligt lång tid att återlagra i olja igen.
Så uppvärmningen påverkas av Vad vi använder för energikällor (till allt vi har energi till) samt av mängden växthusgaser i atmosfären (vilka effektivt förhindrar utstrålningen av överflödig värmeenergi).

Det finurliga är att om vi använder koldioxidutsläpp kopplat till fossil energi och minskar detta, så minskar vi även värmeutvecklingen kopplad till fossil energi, så på så sätt behöver vi inte ta värme med i den ekvationen - men då gäller det att vi skiljer på det hela. Koldioxid från träråvara är i denna ekvation att betrakta som 0-utsläpp medan koldixod från fossilråvara (olja, kol, naturgas, torv, ...) är att betrakta som 100-utsläpp.

L. Mäkinen wrote:
Det rimliga vore att förbjuda bilar med lokala utsläpp i stadskärnor.

Det skulle absolut vara rimligt med hårdare utsläppsregler i urbana miljöer som samlar upp och koncentrerar emissioner. Men då bör reglerna vara bränsleoberoende. NOx är inte farligare för att det genereras vid förbränning av diesel jämfört med bensin.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

@Xanthopteryx, du slår in öppna dörrar! Ingen har någonsin förnekat att människan står för ökningen av CO2 i atmosfären. Inte heller har någon förnekat att CO2 är en växthusgas.

Konflikten ligger i huruvida den 0,8-gradiga ökning vi sett av jordens medeltemperatur sedan Lilla Istidens slut beror på människans utsläpp av CO2 eller om det är en naturlig återhämtning från just Lilla istiden.

Det går inte att förneka att det skett både uppvärmningar och avkylningar genom historien, att de skett tämligen cykliskt och att den vi ser nu tidsmässigt passar in väl.

pinjong wrote:
NOx är inte farligare för att det genereras vid förbränning av diesel jämfört med bensin.

NOx är inte ens det mest farliga i avgaserna. NOx har fått oproportionerligt stort fokus i Dieselskandalens kölvatten.

Swemba wrote:
NOx är inte ens det mest farliga i avgaserna. NOx har fått oproportionerligt stort fokus i Dieselskandalens kölvatten.

Fast det handlar ju om koncentration. Över 30 ppm är kväveoxid giftigt.

Äntligen är höstern över och vi går in i vånter.

pinjong wrote:
Swemba wrote:NOx är inte ens det mest farliga i avgaserna. NOx har fått oproportionerligt stort fokus i Dieselskandalens kölvatten.
Fast det handlar ju om koncentration. Över 30 ppm är kväveoxid giftigt.

Om man studerar koncentrationer ute i gatumiljön idag är det få platser som når över fastställda gränsvärden. Och de regioner som uppnår högre nivåer har inte bara vägtrafiken som isolerad källa. Vad jag kunnat få fram handlar det istället om många samverkande mekanismer (annan förbränning, hur gaturummet utformats, meterologi etc).

När politiker och media då sitter ochans hänger ut dieselmotorn (så som skedde i Norge) riskerar man bara att utforma verkningslösa åtgärder. Det skedde ju också i Oslo.

MVH AL

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

Hvilken effekt vil et dieselforbud ha?
En konsekvensutredning gjort av Bymiljøetaten i samarbeid med COWI viser at et dieselforbud vil ha en positiv effekt, selv om det er vanskelig å anslå i forkant nøyaktig hvor stor den vil bli. Effekten vil blant annet påvirkes av ulike meteorologiske forhold.

Oslo kommun redovisar sina dieselbilsförbud och konstaterar positiva effekter men eftersom meterologiska förhållanden påverkar är det svårt att exakt redovisa effekterna.

Blir spännande att se efter nyår(2018) när nästa inversion ev. kommer om de tvingas till nytt dieselbilsförbud

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/dieselforbud/effekt-og-historikk-om-dieselforbud-article67423.html#gref

Det blir också spännade att se vilka gator i Stockholm som får dieselbilsförbud. (Regeringen jobbar just nu hårt med en lagändring som gör det möjligt för resp. kommun/stad att själv bestämma var o när)
Det blir nog flera städer än Stockholm o Göteborg som får regleringar. I Stockholm har ex.vis Hornsgatan o Sveavägen så höga Noxhalter att saftiga EU böter väntar..

I Sverige dör drygt 5000 personer per år pga de samlade Nox, kväveoxidutsläppen från Sveriges totala utsläpp från trafik dvs bensin och dieselfordonsutsläpp inkl industriella processer etc. Av tobaksrökning dör drygt
12 000 personer per år. Av alkohol dör drygt
6 000 personer per år. Av detta följer att tobak och alkohol är MER är 300% dödligare än alla diesel och bensinbilars Nox utsläpp och då riktas allas blickar och tankemönster mot dieselbilarnas tämligen i sammanhanget ”obetydliga” riskfaktor!

Jag undrar då varför och hur vi har låtit oss indoktrineras av medias snedvridna agenda / bias? Nä, jag låter mig inte grundluras av detta fullständigt löjliga hetsande mot den så klimatsmarta dieselmotorn. Dieselmotorn är självklart inte lösningen på människans eller jordens aggregerade problem men den är betydligt bättre än medias / politikernas gängse uppfattning om de. Ja, dieselmotorn är idag tillsammans med etanol och biogasmotorn det bästa för allas vår hälsa.

Som ren kuriosa kan jag berätta att det endast är tillåtet att köra runt i Musköbergets, Berga Örlogsskolors militäranläggning, alla underjordiska bergrum med dieseldrivna fordon medan ALLA bensindrivna motorfordon är totalförbjudna. Det enda man fäster på avgasrörsmynningen är en liten ”plaststrut” som man sedan lämnar tillbaka när man kör ut ur berget. Vad kan det bero på att dieselfordon är ok i bergrum med dålig ventilation men absolut inte bensindrivna fordon?

- Att springa utan att ha polisen efter sig, tyder på psykisk obalans.

Märkliga jämförelser du kommer med gång på gång Stoor!
Vilken vettig människa röker idag?
Vilken vettig människa kör med en stor tung hästkraftsstark personbilsdieselbilar i tättbebyggda områden? Det handlar dagens debatt om när det gäller personbilsdieselbilar.

I Oslo konstaterade man att det finns andra förhållanden som påverkar koncentrationerna.

Tänk det kunde jag sagt innan. ;-)

Dock kan man också notera att det beror på vilka komponenter man analyserar. Det är exempelvis rimligt att tro, att de fåtal dieselfordon som inte tilläts i Oslo (de som saknade partikelfilter) inte är tillräckligt många för att kunna identifieras i den statistiska analysen. Små variationer är svårare att härleda.

I fallet NOx blev skillnaden inte påvisbar.

MVH AL

"Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel". /Abraham Lincoln

Leo, ingen vettig person röker idag ;-)
Väldigt många vettiga personer kör tung, hästkraftsstark dieselbil i storstadsmiljö idag och mycket för att möjligheten ges då många av dessa är olika former av förmånsbilar.
Fråga till Leo, skulle dessa bilar vara bättre för staden om de istället var tunga hästkraftsstarka bensinbilar?

*Robban

"En konsekvensutredning gjort av Bymiljøetaten i samarbeid med COWI viser at et dieselforbud vil ha en positiv effekt, selv om det er vanskelig å anslå i forkant nøyaktig hvor stor den vil bli. Effekten vil blant annet påvirkes av ulike meteorologiske forhold. "

Står det i rapporten och du kommer fram något helt annat A.L
efter att lagt till felkällan, din tolkning av ngn. graf..

Det är så du oftast kommer fel i dina slutsatser.
Här blir det tydligare än vanligt! Ett tips: lägg inte till felkällan "din tolkning", så kommer du rätt!

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.