Nox utsläpp

584 inlägg 0 nya

DN wrote:
Domen från domstolen i Leipzig skulle egentligen ha kommit i torsdags, men sköts upp när domaren Andreas Korbmacher lyft frågan om dieselförbudet borde tas upp i EU:s domstol.
Om förbuden får grönt ljus riskerar omkring tolv miljoner dieselbilar som kör på tyska vägar, och som inte uppfyller den senaste utsläppsstandarden Euro 6, att tappa kraftigt i värde.
Miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe har dragit delstater och städer inför rätta i ett försök att få dem att införa körförbud för dieselbilar som inte uppfyller Euro 6. Tidigare domar har gett grönt ljus för körförbud i Düsseldorf och Stuttgart, där både Mercedes-Benz och Porsche har sina huvudkontor. Besluten har överklagats av delstaterna Baden-Württemberg och Nordrhein-Westfalen och ska nu avgöras i högsta instans.

Om 12 miljoner tyska dieselbilar får begränsad användningsmöjlighet i Tyskland så kommer kanske några miljoner att exporteras. Fast inget modernt land (i miljöhänseende) vill väl ta emot dem. Synd, det är ett slöseri och effekten blir mer CO2 i atmosfären.

Världen har just passerat ”peak fossilbil”.

Klart!

"Tysklands högsta författningsdomstol i Leipzig går på miljövännernas linje och ger klartecken för förbud mot äldre dieselbilar i tyska städer."

Världen har just passerat ”peak fossilbil”.

I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.

https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/

Valet är gjort, nu blir det C-HR hybrid ett tag framöver :)

[quote=Simon no1]I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.
https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/[/quote]
Nu handlade det väl mer om biltillverkarnas utmaning att få ned utsläppsnivåerna. Speciellt balansgången mellan bensin och diesel. Krav på Låga CO2 kontra låga NOx utsläpp.

[quote=Simon no1]I en ny tysk undersökning pekas nox ut som orsaken till 6 000 dödsfall per år. Och över en miljon människor blir sjuka varje år till följd av de farliga utsläppen.
https://www.expressen.se/motor/debatt/darfor-ar-diesel-en-mardrom-for-hela-bilindustrin/[/quote]

Ja utsläpp från fartyg och kolkraftverk samt eländet som blåser in från Polen är inte alltid bra.

Dock är det fortfarande inga alarmerande nivåer ifråga om utsläpp från vägtrafiken. Det är till och med så att de har sjunkit med över 60% sedan 1990.

Men som skrämselpropaganda kan det säkert fungera.

MVH AL

Naturvårdsverket skriver 2015.
”1.1.10 KVÄVEDIOXID
De totala svenska utsläppen av kväveoxider minskar31.
Huvudsakliga källor till kväveoxider i tätortsluften är tra ken, arbetsmaskiner,
samt i vissa fall sjöfarten. Andelen dieseldrivna personbilar förväntas öka avsevärt, men trots detta kan en fortsatt minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare en fortsatt teknisk utveckling av fordonen. En förutsättning är dock att beslutade kravnivåer på personbilar motsvaras av minskade utsläpp i verkligheten, något som för närvarande inte har visat sig stämma i praktiken32. Tung tra k står också för en betydande andel av minskningen av utsläppen.
Trenderna för årsmedelvärdet (20 mikrogram per kubikmeter luft) för kväve- dioxid minskar i Göteborg och Stockholm på tra kintensiva innerstadsgator ( gur 2.4).
I övriga tätorter (med över 50 000 invånare) är halterna för årsmedelvärdet oförändrade. För timmedelvärdena är halterna oförändrade i alla tätorter. För miljökvalitetsmålets precisering överskrids årsmedelvärdena (20 mikrogram per kubikmeter luft) och timmedelvärdena 60 mikrogram per kubikmeter luft (98- percentil) frekvent i gatumiljön i landets större och medelstora städer. Halterna överskrids även i urban bakgrundsmiljö, främst i storstäderna, men även i era medelstora städer nns risk att målnivåerna överskrids.”
Så i praktiken sjunker inte halterna av kvävedioxid annat än för tung trafik vilket visar att personbilar bara blir renare på pappret men inte i verkligheten vilket leder till förbud av dieselbilar i städer. Om inte dieselbilstillverkarna fuskat med bilarnas reningssystem kanske det inte blivit några förbud i Tyskland,för dieselbilar i städer.

PREVIA. Se #485 här i tråden.

Angående halterna och deras skadeverkningar går vi igenom dem längre bak i tråden. De koncentrationer av NOx som vi ser i svenska tätorter är främst ett bekymmer för astmatiker (som får besvärsreaktioner). Övriga skadeverkningar bygger på högre nibåer än vad vi hittar i tätorter i Sverige. Samma sak med källor, där vägtrafiken inte är den stora boven i dramat utan bara en av flera tillskott.

MVH AL

Det finns miljökvalitetsnormer för skydd av människors hälsa och för skydd av växtlighet. På http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Gransvarden-malvarden-utvarderingstrosklar/ står följande:

"I luftkvalitetsförordningen (2010:477) återfinns de svenska miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Normerna bidrar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav i EU-direktiven 2008/50/EG och 2004/107/EG."

Att de totala kväveoxidutsläppen i Sverige sjunkit med åren, gör inte att man kan slå sig till ro med det, för åtgärder måste fortfarande till för att förhindra att det periodvis blir halter över gränsvärdena av t ex kväveoxider. Att "de koncentrationer av NOx som vi ser i svenska tätorter är främst ett bekymmer för astmatiker", är inte helt korrekt för halterna regleras som sagt enligt lag.

Här finns realtidsdata för kvävedioxid de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden): http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/kvavedioxid-realtidsdata/

Just när jag kollade på ovan kunde jag se att några värden för kvävedioxid (mäts i mikrogram per kubikmeter) låg nära att överskrida miljökvalitetsnormen (får överskridas 175 timmar/ år) och andra nära att överskrida det som kallas miljömål (får överskridas 175 timmar/ år).

Bra att veta är att kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre och kväve reagerar vid höga temperaturer.

"SMHI: Det är med råge den varmaste juli på 260 år."

John. De gränsvärden som du tänker på bygger på Världshälsoorganisationen ( WHO )och Karolinska institutets rekommendationer som jag har redovisat längre bak i tråden. Där konstaterar man att det främst är känsliga grupper som upplever problem i samband med högre nivåer av NOx.

För att hitta värre effekter som även påverkar hela populationen måste det till rejäla koncentrationer och längre exponeringstid (på i alla fall fem till tio gånger högre nivåer än dagens toppvärde i Arvika) och knappt ens då har det varit möjligt att identifiera tydliga reaktioner. NOx betraktas fortfarande främst som en markör (även om där finns misstankar om effenkter som påverkar oss på bred front) för att andra luftföroreningar ligger högt snarare än att det enskilt ökar riskerna.

Just detta senare framkommer tyvärr sällan när sensationsmedia sätter rubriker.

MVH AL

Självklart anses dagens NOx nivåer alldeles för höga i tätbefolkade områden annars skulle inte domstolen i Tyskland fått igenom lagen om att man tillåts förbjuda dieselbilar i städer.
I Göteborg ligger fortfarande NOx halterna långt över EU gränsvärden för godtagbar luftkvalitet.
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/98a44038-9ce7-4c51-a985-0fc58f034146/Dygnsmedelvärde+2015+kvävedioxid.pdf?MOD=AJPERES
Hälsovådlig säger väl allt om hur bra det är att leva i Göteborg.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sa-dalig-ar-luften-i-centrala-goteborg

Ja i Göteborg har vi en stor andel fartygstrafiken PREVIA som drar upp värdet. Fartygstrafiken (som är starkt koncentrerad i GBG) släpper ut ungefär sex gånger så mycket som vägtrafiken.

Så hamnen i GBG bidrar med ungefär samma nivåer som vedeldningen i Arvika.

Och åter: ingen av de halter som du just la fram innebär annat än besvärsreaktioner för astmatiker. Läs gärna Karolinska institutet underlag i frågan som jag länkar till längre bak i tråden.

MVH AL

Det problemet har även Stockholm med ett antal hundra kryssningsfartyg mitt inne i city varje år plus de dagliga ToF Finland och Estland. Dessa siffror redovisas inte i Rapporten från Naturvårdsverket eftersom dessa fartyg räknas som "Internationella utsläpp" men lika fullt så hamnar dessa avgaser i Gamla Stan och på Söder...

*Robban

Läste en engelsk artikel som ifrågasatte varför många bensinmotorer släpper ut mycket NOx. Svaret från en tillverkare var att små bensinmotorer får jobba hårt och att de därmed släpper ut mycket NOx.

Jag jämförde därför på Blocket en bensindriven VW Golf DSG med 1-litersmotorn mot en dieseldriven Toyota Avensis 1.6D Active:

Golfen (YSS934) släpper ut 34 mg/km NOx NEDC
Avensis (PFG971) släpper ut 18,6 mg/km NOx NEDC

Båda genererar lika mycket partiklar men bensin-Golfen med den lilla motorn är den smutsigare när det gäller kväveoxider.
Det finns säkert massor av fler exempel.
Kolla gärna själva.

Världen har just passerat ”peak fossilbil”.

pinjong wrote:
Läste en engelsk artikel som ifrågasatte varför många bensinmotorer släpper ut mycket NOx. Svaret från en tillverkare var att små bensinmotorer får jobba hårt och att de därmed släpper ut mycket NOx.
Jag jämförde därför på Blocket en bensindriven VW Golf DSG med 1-litersmotorn mot en dieseldriven Toyota Avensis 1.6D Active:
Golfen (YSS934) släpper ut 34 mg/km NOx NEDC
Avensis (PFG971) släpper ut 18,6 mg/km NOx NEDC
Båda genererar lika mycket partiklar men bensin-Golfen med den lilla motorn är den smutsigare när det gäller kväveoxider.
Det finns säkert massor av fler exempel.
Kolla gärna själva.

Där du Simon no1 och andra dieselhatare, där fick ni något att fundera på.

Det är inte lätt att vara enögd, för då har man dubbelt så svårt att se sanningen!

A.L wrote:
Ja i Göteborg har vi en stor andel fartygstrafiken PREVIA som drar upp värdet. Fartygstrafiken (som är starkt koncentrerad i GBG) släpper ut ungefär sex gånger så mycket som vägtrafiken.
Så hamnen i GBG bidrar med ungefär samma nivåer som vedeldningen i Arvika.
Och åter: ingen av de halter som du just la fram innebär annat än besvärsreaktioner för astmatiker. Läs gärna Karolinska institutet underlag i frågan som jag länkar till längre bak i tråden.
MVH AL

Läs på Göteborgs egen sida om luftföroreningar.
”Göteborg är dessutom en mycket trafikintensiv stad med många hårt trafikerade leder, som till exempel Kungsbackaleden och Dag Hammarskjöldsleden. Det är längs lederna som luftkvaliteten är som sämst.”
”Enligt miljöförvaltningen är det just biltrafiken som är den överlägset dominerande källan till dålig luft. Industrier och till exempel fjärrvärmeverk har liten betydelse i sammanhanget.

– Det påverkar i bakgrunden men eftersom man oftast har mycket höga skorstenar blir de utsläppen spridda över stora områden. Bilarna däremot släpper ut giftiga avgaser i höjd med där människor rör sig, säger Björn Wåhlstedt.”

Nja PREVIA, nu "glömmer" du att redovisa hela stycket som står i underlaget från Göteborg. Du får läsa igen.

Rätt skall vara att den högsta koncentrationen (som tangerar det svenska (inte WHO:s) gränsvärdet) uppkommer till följd av trånga gaturum och hög trafikbelastning i kombination med att man mäter halterna i gatunivå (i strid med de mätmetoder som används internationellt). Det är faktiskt huvudförklaringarna bakom att man kan se lokala toppvärden (se IVL:s rapporter).

Man kan också observera att NOx även minskat i Göteborg. År 2007 släppte vägtrafiken ut 3500 ton att jämföra med 2015- då utsläppen i Göteborg uppgick till 2000 ton (se bifogad bild nedan). Bättre reningsteknik är förklaringen.

I övrigt kan tilläggas att personbilsdieslarna står för 11% av vägtrafikens tillskott av NOx (på c:a 50 tusen ton) mot 23% för bensinbilarna. De övriga utsläppen kommer från tung trafik och lätta lastbilar (enligt IVL och Trafikanalys). Detta marginella utsläpp är i princip försumbart om man ställer det mot andra källor, såsom internationell sjöfart och flygtrafik med sina 300 000 ton, eller det som blåser hit från andra länder (vilket Sverige arbetar aktivt med inom FN).

Så ett förbud eller inskränkningar mot diesel hos personbilar i Sverige har i princip ingen större effekt på NOx - ja varför man nu skall ha det. Sverige har inga allvarliga problem med dålig luftkvalitet.

MVH AL

För att estimera hur befolkningen påverkas av olika luftföreningar används vanligen följande formel (bland annat av IVL):

Δy = (y 0 • pop) (eß•Δx-1)

Där pop står för antalet personer som påverkas, där ß står för riskförändringen vid olika koncentrationer och x motsvarar den del som utsätts för halter som överskrider uppsatta normvärden.

Som ni alla förstår kan man därför komma fram till olika resultat av folkhälsopåverkan givet vilka antaganden man matar in i sin modell, d.v.s när man kan anta att det finns en hälsoeffekt kopplad till olika koncentrationer av luftföroreningar i utomhusluften samt hur många som exponeras för denna olägenhet. Resultatet man får fram beräknas därefter i genom att man jämför hur många i gruppen som får en förändrad livslängd (Years of Life Lost (YoLL)), d.v.s skillnaden mellan hypotetisk livslängd och den man kan se efter att populationen påverkats av luftföroreningar. Därefter räknar man om det till antalet levnadsår och dividerar det med förväntad livslängd per capita för att få fram antalet dödsfall (det är alltså inte så att 1300 eller 5000 personer dör varje år till följd av utsläpp)

I de körningar som gjorts, varav flertalet har publicerats på denna plats, matar man in värden som bygger på summan av olika utsläppskoncentrationer som har observerats i gaturummet. Man har inte - trots att media och en del belackare påstår det - lyckats isolera dieselpersonbilar eller bensinbilars relativa bidrag till livstidsförkortningen (där dieseln står för 11% av NOx och bensinbilen för 23%).

Påståendet att dieslar dödar si och så många är alltså helt ogrundat och inget som framgår i datakörningarna.

MVH AL

Kanonbra luft i Stockholm enligt ny rapport. Så synd.

https://www.dn.se/sthlm/luften-i-stockholm-dramatiskt-battre/

Världen har just passerat ”peak fossilbil”.

Javisst Pinjong.

Behovet av både zoner och påstådda hälsoproblem kopplar till både diesel som bensinbilar är kraftigt överskattade.

Det syns i SLB:s underlag och det kommer även till uttryck inom andra källor.

Men det gäller ju att komma över 4%-spärren och då tar man till allt man kan komma på.

MVH AL

Lägg till ny kommentar

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.